پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۲۰

گزارش نهاده هاى دامى

1399/11/19

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گزارشی را در خصوص نهاده های دامی تهیه کرده. در این گزارش به روند پیگیری ها و رایزنی ها و جلسات متعدد انجام شده در ماههای گذشته با هدف تامین به موقع نهاده های دامی و عارضه یابی پرداخته شده است. 
 
بخشی از اقدامات انجمن نیز در این گزارش درج شده است.